KOC INOVATIS - kompetenčni center za razvoj kadrov za inovativne stavbe

Septembra 2019 je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS podprl tretjo generacijo, deset novih kompetenčnih centrov za razvoj kadrov KOC 3.0 za obdobje 2019 - 2022.  

S projektom KOC INOVATIS smo bili izbrani v močni konkurenci za področje "Pametne zgradbe in dom z lesno verigo". Ime kompetenčnega centra KOC INOVATIS izvira iz dveh besed in sicer iz 'INOVATI'vne in 'S'tavbe – INOVATIS.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Predstavitev kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2019 - 2022. >>

Naš kompetenčni center se  uvršča na področje "Pametne stravbe in dom z lesno verigo".

Naše partnerstvo združuje 28 partnerjev, ki imajo naslednje izzive:
- izboljšati usposobljenost svojhih zaposlenih 
- opolnomočiti se za prehod v zeleno gospodarstvo
- nadalje digitalizirati, avtomatizirati oz. robotizirati se, 
- optimizirati se, 
- doseči večjo vrednost za kupce preko izboljšav ali novih produktov,
. izboljšati notranjo in zunanjo komunikacijo, organizacijo in vodenje,
- povečati zavzetost zaposlenih,
- izboljšati zavedanje o pomenu vseživljenskega učenja in prenosa znanja v podejtjih.

Ključni namen KOC INOVATIS je razvijati kompetence zaposlenih v partnerstvu ter krepiti povezovanje in izmenjavo dobrih praks med partnerji.

Glavni cilji projekta so:
-    izboljšanje ključnih kompetenc zaposlenih v podjetjih v verigi "Pametne zgradbe in dom z lesno verigo" in s tem povečanje njihove prilagodljivosti, učinkovitosti in zaposljivosti,
-    krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenskega učenja, 
-    kreiptev povezovanja, inovativnosti in konkurenčnosti podjetij v verigi in s tem slovenskega gospodarstva,
-    promocija podorčja "Pametne zgradbe in dom z lesno verigo" .

Svoje cilje bomo dosegali preko: 
- usposabljanja zaposlenih (skupnih, organizira jih projektna pisarna za vse partnerje) in usposabljanj posameznih partnerjev (organizirajo oz. udeležujejo se jih iz posameznih podjetij),
- skupnih srečanj in poslovnih zajtrkov, kjer bom oimeli priložnost mreženja in izmenjave dobrih praks,
- sodelovanja z odločevalci, s strokovno javnostjo in z izobraževalci, 
- ozaveščanja mladih, 
- infomriranja in obveščanja javnosti o dejavnostih in dosežkih projekta.

KOC INOVATIS je priložnost za reševanje teh izzivov skozi razvoj kompetenc zaposlenih. Večina partnerjev novega KOCa je že sodelovala v dveh kompetenčnih centrih. Ozadje projekta >>.

Rezultat KOC INOVATIS bo večja konkurenčnost ter inovativnost podjetij na našem področju "Pametne zgradbe in dom z lesno verigo" ter bolj usposobljeni zaposleni.

 

OZADJE PROJEKTA

KOC INOVATIS je tretji kompetenčni center na področju trajnostne gradnje. Večina partnerjev KOC INOVATIS je že sodelovala v obeh predhodnih kompetenčnih centrih: KoC in KOC Sotrag.


KoC za trajnostno prihodnost/ 2013-2015
Kompetenčni center za trajnostno gradnjo in okoljske tehnologije - za trajnostno prihodnostKoC za trajnostno prihodnost je v letih 2013-2015 povezal 17 podjetij v gradbeni verigi, ki so imela za cilj pri svojih zaposlenih razvijati kompetence, ključne za to, da bodo lahko naročnikom izpolnila želje na način, ki je sprejemljiv z vidika trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti. Rdeča nit partnerstva je bila trajnostna in energetsko učinkovita gradnja ter težnja po objektih, ki so energetsko učinkoviti, imajo ugodno bivalno klimo, so v čim večji meri narejeni iz naravnih, ekoloških materialov in s tehnologijami, ki zmanjšujejo okoljski odtis. 

PARTNERJI KoC za trajnostno prihodnost
GNEZDO d. o. o. – nosilni partner, HOLICENTER ANGELIKA – finančno-administrativni partner, TERMO-TEHNIKA d. o. o., SELTRON d.o.o., ZEROKS d. o. o., GOZDNO GOSPODASTVO SLOVENJ GRADEC d. d., KAGER HIŠA d. o. o., CIBOS d. o. o., GRAD-ART d. o. o., EUTRIP, d. o. o., ELEKTRO KUMER d. o. o.,  ENERTEC d. o. o., GORAZD ŽMAVC s. p., ELEKTRO KOKALJ, ALEŠ KOKALJ s. p., TERRA, ANTON DOBRNIK s. p., PESEK BOŠTJAN s. p., TIP inženiring, d. o. o., ART DECOR 2000, d. o. o.

KOMPETENCE KoC za trajnostno prihodnost
Partnerska podjetja so svoje zaposlene intenzivno usposabljala na področjih trajnostnega razvoja (kjer so bile poudarjene vse komponente: okoljska, ekonomska in socialna), novosti v stroki, izpopolnjevanju v stroki, komunikacijskih veščin, organizacijskega vedenja in upravljanja s seboj. Povprečno so bili zaposleni vključeni v usposabljanja 43 pedagoških ur.

REZULTATI KoC za trajnostno prihodnost
Preko 2200 vključitev zaposlenih v usposabljanja, ki so bila ciljna, notranja ali zunanja, prioritete zanje pa so bile določene z modelom kompetenc kot strateškim dokumentom partnerstva. Posledično bolj usposobljeni zaposleni ter tako bolj konkurenčna in inovativna podjetja.
Višja stopnja povezanosti in sodelovanja med podjetji,
Prenos znanj in izkušenj na mlade (natečaj, program mentorstva) ter dvig stopnje povezovanja in sodelovanja podjetij (partnerska in druga podjetja, širša strokovna javnost).

PRENOS V PRAKSO
Podjetja v KoC so v času, ko so panogo zaznamovale turbulence, ohranila ali okrepila svoj položaj na trgu in obseg zaposlenih ter dosegla premike v zavedanju in kulturi podjetja. Nekatera so reorganizirala organizacijsko strukturo in se preusmerila v nove produkte. Bolj angažirana podjetja so v okviru in zaradi kompetenčnega centra dosegla večje sinergije znotraj svojih oddelkov, med svojimi zaposlenimi, pa tudi druga z drugim. Tako sta se npr. dve podjetji odločili za skupni nastop na nemškem trgu. Tri podjetja so se odločila za izmenjavo izkušenj in znanja s ciljem izboljšanja svojih produktov. KoC je posamezna podjetja spodbudil, da so sistematično in trajno pristopila k izvajanju internih usposabljanj in začela vzpostavljati tudi sistem mentorstva.

POSLOVNI PREBOJI
•    Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, d. d., je povezalo zaposlene in proces organizacije gozdarstva zastavilo drugače.
•    Seltron, d. o. o. je na novo določil strateški razvojni plan, ki je bil soustvarjen z vključenostjo vseh zaposlenih, okrepil sodelovanje med zaposlenimi in okrepil svojo blagovno znamko.
•    Termo-tehnika d.o.o. je v podjetju ustvarilo notranjo klimo, ki je omogočila presežek zastavljenih ciljev glede usposabljanja svojih zaposlenih. KoC jim je pomenil platformo dobrih praks podjetij in na ta način ustvarjali sinergijo s partnerskimi podjetji.

Evropski socialni sklad, Evropska unija, Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. Okvir: Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.


KoC SOTRAG / 2016-2019
Kompetenčni center za razvoj kadrov v sodobnem trajnostnem gradbeništvuKoC SOTRAG je v letih 2017-2018 nagovoril številne aktualne izzive v sodobnem gradbeništvu. Vzpostavljen je bil z namenom izboljšanja kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih v partnerskih podjetjih ter krepitve konkurenčnosti slovenskega gospodarstva v verigi s področja »Pametnih zgradb in doma z lesno verigo«.

Povezoval je 22 partnerskih podjetij iz gradbenega sektorja (10 mikro, 3 majhna, 7 srednjih in 2 veliki). Predstavljal je kontinuiteto in aplikacijo dosežkov iz prejšnje generacije kompetenčnih centrov - med leti 2013 in 2015.

NAMEN KoC SOTRAG
Namen je bil preko obravnave prednostnih področij partnerskim podjetjem in njihovim zaposlenim omogočiti pridobiti ustrezne kompetence, s katerimi bodo lahko (vsako v svojem segmentu) iz ekoloških materialov gradili energetsko učinkovite objekte z ugodno bivanjsko klimo in minimalnim okoljskim odtisom.  

PARTNERJI KoC SOTRAG
KRONOTERM d. o. o.– nosilni partner, HOLICENTER ANGELIKA – administrativni in kadrovski partner, EUDOM, d. o. o, so. p., DRI Upravljanje investicij d. o. o., LINEAL d. o. o., POMGRAD d. d., VERTIKALA-X d. o. o., SPRINKLER SISTEMI CUDER d. o. o., EUTRIP d. o. o., ALTERING d. o. o., ELEKTRO KUMER d. o. o., ENERTEC d. o. o., ELEKTRO KOKALJ ALEŠ KOKALJ s. p., KLIMA BELEHAR d. o. o., EEA MEDVED d. o. o., ZEROX d. o. o., ELEKTRINA d. o. o., SELTRON d. o. o., GG SLOVENJ GRADEC d. d., LESOTEKA HIŠE d. o. o., ADRIA DOM d. o. o., M SORA d. d., REM d.o.o.

CILJI KoC SOTRAG
Cilji so bili preko usposabljanj izboljšati kompetence zaposlenih v podjetjih partnerstva in s tem povečati njihovo prilagodljivost, zaposljivost in učinkovitost; razviti in usklajeno izvajati kompetenčni model za verigo/KOC; krepiti ozaveščenost zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju; krepiti povezovanje, mreženje podjetij ter prenos dobrih praks na vseh nivojih (podjetja, zaposleni, mladi,…); krepiti konkurenčnost in inovativnost slovenskega gospodarstva; promovirati gospodarsko panogo oz. področje uporabe S4-»Pametne zgradbe in dom z lesno verigo«; zagotavljati trajnost delovanja KoC in doseženih rezultatov.

KOMPETENCE KoC SOTRAG
Nabor kompetenc izbranih profilov oz. delovnih mest je bil določen na podlagi izsledkov v prejšnjih kompetenčnih centrih narejenih modelov kompetenc za izbrane profile, kompetenc prihodnosti, kot jih opredeljujejo različni strateški dokumenti (npr. poročila CEDEFOP-a), kompetenc za panogo, kot jih opredeljujejo različni dokumenti (poklicni standardi, NPK-ji ipd.), ter napisanih strategij in strateških ter razvojnih usmeritev partnerjev. Zaradi širokega nabora kompetenc so bile te razdeljene v skupine:
I. TRAJNOSTNA GRADNJA
II. IZPOPOLNJEVANJE V STROKI
III. UPORABA IKT V GRADBENIŠTVU
IV. ORGANIZACIJA IN VODENJE
V. REŠEVANJE PROBLEMOV
VI. UČENJE IN UPRAVLJANJE SPREMEMB
VII. KOMUNIKACIJA
VIII. UPRAVLJANJE S SEBOJ
IX. ORGANIZACIJSKA KULTURA.

REZULTATI KoC SOTRAG
Vzpostavljena in vzdrževana organizacijska struktura partnerstva ter večje sodelovanje in povezanost podjetij na področju.
Razvit/nadgrajen model kompetenc za izbrane profile oz. delovna mesta, implementiran v prakso.
Ob sodelovanju partnerjev in ob podpori združenja SIBIM razvit izobraževalni program Šola BIM.
Ob sodelovanju partnerjev ter upoštevajoč obstoječe poklicne standarde in že razvite programe usposabljanj z obravnavanega področja pripravljen Izobraževalni modul za monterja in serviserja ogrevalnih in hladilnih naprav.
Preseženih načrtovanih 4.035 vključitev v zunanja in notranja usposabljanja.
Okrepljene kompetence zaposlenih v partnerskih podjetjih, skladno z modelom kompetenc.  
Razširjene mreže, povezave med podjetji, z interesnimi združenji in državnimi ustanovami.
Prepoznani nosilci posameznih znanj in s tem dani nastavki za mentorsko mrežo.
Okrepljeno zavedanje o pomenu prenosa znanja in pomenu sistematičnega prenosa znanja preko mentorstva.
S projektom PAMETNA SLOVENIJA - Ustvarjanje vizije prihodnosti bivanja v Sloveniji po meri mladih je bilo sodelovanje z mladimi uspešno zaključeno s posnetim videom Komedija 17 mulcev.

Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Evropski socialni sklad, Evropska unija
Okvir: Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013

KOC inovatis ekipa

 • Mag. Marjan Velej

  Vodja projekta
 • Mag. Maja Velej

  Administrativni vodja
 • Sabina Škornik

  Finančni koordinator projekta
 • Petra Kandus

  Vodja promocije

KOC INOVATIS partnerji

Projektna pisarna

Izkušnje partnerjev v kompetenčnih centrih

 • Če gledam s stališča podjetja Kronoterm d.o.o., smo po dobrih 20-ih letih prišli do neke faze, ko smo se tudi mogli vprašati, kako in kaj naprej, kako blagovno znamko razvijati naprej, ker je ključno za nas, kako razvijamo za tujino, izvoz – in tukaj nam je manjkalo znanja. Vsekakor smo preko KOC, s skupnimi izobraževanji prišli do spoznanj, usmeritev, in v končni fazi tudi do strokovnjakov, s katerimi sedaj naprej sodelujemo. Na podlagi teh znanj bo prvi rezultat združitev vseh teh znanj naša nova linija toplotnih črpalk.
  Bogdan KronovšekDirektor, Kronoterm d.o.o.
 • Hitra rast podjetja pripelje do hitre rasti števila delavcev, širitve oddelkov, s tem pa tudi do predvidljivih razhajanji med njimi. KOC je projekt, ki nam je veliko pomagal pri učenju mehkih veščin vodenja, povezovanja in sodelovanja. Sočasno pa nam je potrdil, da je vlaganje v razvoj BIM knijžnic prava odločitev in edina prava pot.
  Dr. Barbara ŠubicVodja razvoja in tehnologije, M Sora d.d
 • Večina sredstev KOCa smo uporabili za učenje nemškega jezika zaposlenih, saj nameravamo v naslednjih letih napraviti resen prodor na nemško govoreče trge. Pravi rezultati pridobivanja novih kompetenc KOCa se bodo pokazali v naslednjih petih letih. Poleg pridobivanja pomembnih kompetenc je KOC tudi poligon mreženja ljudi, podjetnikov, novih poslovnih partnerjev in njihovih uspešnih poslovnih praks.
  Žan PritržnikDirektor, Lesoteka hiše d.o.o.
 • Naše podjetje je z vključenostjo v KOC pridobilo dostop do izobraževanj, ki si jih sicer ne bi privoščili. Prav tako, smo ob tej priložnosti več časa posvetili krepitvi kompetenc naših zaposlenih, saj je v današnjem eksponentnem razvoju tehnologije to nujen in ekonomsko učinkovit vložek. Pomembni vidiki vključenosti v KOC so tudi medpodjetniško mreženje in navezovanje stikov s strokovnjaki na podobnih področjih ter izmenjava izkušenj.
  Mag. Primož PraperDirektor, Eutrip, d.o.o.
 • Dodana vrednost KOCa je predvsem v dejstvu, da združuje ljudi, ki podobno razmišljajo. Kot udeleženka izobraževanja v sklopu KOC sem dobila priložnost spoznati kar nekaj, v profesionalnem smislu, zanimivih ljudi, ki s svojim mišljenjem izven ustaljenih smernic predstavljajo ključne mejnike v razvoju in izobraževanju. KOC je našemu podjetju omogočil, da je brez večjih finančnih obremenitev podjetja, zaposlene lahko poslal na več delavnic, srečanj in izobraževanj, ki so obogatile vsakega izmed udeležencev in njegovega delodajalca. Navsezadnje, pa bodo takšna znanja, v primeru iskanja zaposlitve, izboljšale kompetenčne možnosti vsakega udeleženca.
  Anja HohlerStrokovna sodelavka, Eudom, d. o. o., so. p.
Copyright 2020 KOC INOVATIS | Pogoji poslovanja
Oblikovanje spletne strani MMstudio