Devet ukrepov za prilagajanje posledicam podnebnih sprememb

Januar
2022
27
Podjetja se soočajo s podnebjem že od zgodnjih dni pomorskega trgovanja. V zadnjih desetletjih pa so podnebne spremembe s spremljajočim povečanjem ekstremnih podnebnih pojavov ponesle prilagajanje podnebju povsem na novo raven. 

V štirih od zadnjih pet let so naravne katastrofe povzročile več kot 100 milijard ameriških dolarjev škode, v letu 2021 so škode ocenjene na več kot 170 milijard USD. Število katastrof, ki so posledica podnebnih sprememb pa se je povečalo kar petkratno v zadnjih 50 letih po navedbah World Meteorological Organisation. 

Podnebne spremembe so podjetja spodbudile k prilaganju tveganjem na različnih nivojih, tako okoljskim in regulatornim tveganjem kot tudi pritiskom potrošnikov. Tveganja, ki nastanejo zaradi podnebnih sprememb so obširna in jih okvirno lahko razdelimo na naslednje kategorije:

Akutna fizična tveganja
 • Kratkoročni podnebni dogodki:
  • suše, 
  • poplave,
  • požari.
Kronična fizična tveganja 
 • Dolgoročni učinki podnebnih vzorcev:
  • dvig morske gladine,
  • ekstremni vročinski pojavi. 
Regulatorna tveganja 
 • novi predpisi, 
 • standardi učinkovitosti, 
 • subvencije, 
 • omejevanje ponudbe, 
 • cene ogljika. 
Tehnološka tveganja 
 • Nove čiste tehnologije zamenjajo obstoječe. 
Tržna tveganja
 • Zmanjšano povpraševanje po netrajnostnih izdelkih ali izdelkih z višjim ogljičnim odtisom,
 • negotovost na trgu,
 • povečani stroški surovin in proizvodnje.
Tveganje ugleda
 • Stranke, širša javnost in ostali deležniki pričakujejo, da se bodo podjetja odzvala na podnebno krizo. 
Pravna tveganja
 • Do maja 2021 je bilo identificiranih 1841 primerov sodnih sporov med podjetji in deležniki zaradi podnebnih sprememb. 
Rešitve za blaženje tveganj podnebnih sprememb
Podjetja lahko na dolgi rok profitirajo, če sprejmejo ukrepe za prepoznavanje in celo predvidevanje omenjenih podnebnih tveganj. 

Fizična tveganja 
Fizičnih tveganj ne moremo nadzirati, vendar obstajajo koraki kako se pripraviti nanje. 
 • Napovedovanje potencialnih scenarijev po regijah za odkritje najranljivejših področij poslovanja.
 • Spremembe v dobavni verigi (diverzifikacija in odmik od dobaviteljev na rizičnih področjih).
Regulatorna tveganja
Hitro spreminjajoče regulatorno okolje povzroča podjetjem težave pri hitrosti prilagajanja poslovanja. 
 • Prvi korak je razumevanje in spremljanje predpisov na področju podnebja za učinkovito prilagajanje regulatornim spremembam. Prav tako je nujno sodelovanje podjetij pri oblikovanju predpisov v prihodnosti. 
 • Drugi korak je postavitev interne strategije podjetja za podnebno ukrepanje.  
 • Zadnji korak je delo z zunanjimi deležniki, kot so regulatorna telesa in industrijska združenja, pri izmenjavi dobrih praks in mnenj. 
Tehnološka tveganja 
Podjetja lahko utrpijo škodo z nezadostnim vlaganjem v nove, čiste tehnologije. 
 • Uvajanje novih tehnologij v izogib potencialnim globalnim in lokalnim nihanjem cen energije, kot na primer prehod na obnovljive vire energije, proizvedene na lokaciji. 
Tržna tveganja 
Zaradi zmanjšanega povpraševanja po netrajnostnih izdelkih ali izdelkih z višjim ogljičnim odtisom lahko podjetja izgubijo del tržnega deleža ali pa popolnoma propadejo. To tveganje je poznano tudi izven podnebnega konteksta, pa vendar lahko pritiski povezani s podnebjem spremenijo celotno okolje v katerem podjetje deluje, ne le specifičnega segmenta. 
 • Trajnostno oblikovanje novih proizvodov: z minimalnimi odpadki pri proizvodnji in uporabi, z uvajanjem visoke stopnje reciklabilnosti in ponovne uporabe.
 • Prilagoditev strategije podjetja proti blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam. 
Tveganje ugleda
Tveganje ugleda je lahko direktno in izhaja iz določenih potez s strani podjetja, ali indirektno v obliki negativnega odnosa javnosti do celotne industrije v kateri podjetje deluje. V primeru podnebnih sprememb je to predvsem izguba dobičkonosnosti z naslova poslovnih aktivnosti in stališč, ki jih javnost sprejema kot škodljive. 
 • Javno, jasno in odkrito komuniciranje podnebnega ukrepanja. 
Članek je bil delno povzet po raziskavi McKinsey Sustainability: How companies can adapt to climate change. (več)
 
Copyright 2020 KOC INOVATIS | Pogoji poslovanja
Oblikovanje spletne strani MMstudio